Vuonna 2024

Puheenjohtaja
Paavo Kolu
040 352 3083
Varapuheenjohtaja
Vesa Aksela
050 589 4214
Sihteeri
Marko Ahlgren
040 589 7377
Rahastonhoitaja
Mika Kurkipää
040 077 9367
Jäsen
Sanna Ahlgren
040 532 6369
Jäsen
Marko Isomäki
040 585 6873
Jäsen
Antti Kinnunen
040 016 4614
Jäsen
Juha Tapanen
040 678 9482
Jäsen
Jukka Kuustie
040 544 2401

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@corvettefinland.com

Puheenjohtaja

• johtaa hallituksen työskentelyä,

• kutsuu hallituksen  kokoukset koolle

• johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa

• vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat

• toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana

• edustaa yhdistystä

Puheenjohtajan tehtävävänä on johtaa ja valvoo sekä kehittää hallituksen työskentelyä

• johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista

• huolehtii työnjaosta ja tukee yhdistyksen toimihenkilöiden työtä

• luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko yhdistykseen

• rohkaisee ja kannustaa osallistumaan

• johtaa yhdistyksen ja hallituksen toimintaa

• yhdistyksen taloudellisten päätösten hoitaminen ja talouden seuraaminen

• vastaa toiminnan kehittämisestä

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtaja voi siten kutsua johtokunnan kokouksen koolle sekä johtaa kokousta. Hyvää käytäntöä on se, että varapuheenjohtaja säännöllisesti avustaa puheenjohtajaa eri tehtävissä. Hänelle voidaan myös antaa erityisvastuu yhdistyksen joidenkin toimintalohkojen seuraamisesta ja avustamisesta.

Varapuheenjohtajalla pitää olla tiedot ja taidot toimia puheenjohtajana ja varapuheenjohtajlla on hyvä olla jokin erityisvastuu yhdistyksessä.

Sihteeri

Sihteerin tehtävät ovat pääasiassa kirjallisia käytännön tehtäviä. Sihteeri työskentelee tiiviisti yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vaikka sihteeri yleensä kirjoittaa pöytäkirjan, lain mukaan puheenjohtaja vastaa siitä, ja sen vuoksi puheenjohtaja myös allekirjoittaa sen. Monet sihteerin tehtävistä ovat sellaisia, että ne voidaan hallituksessa/johtokunnassa sopien jakaa myös muiden kuin sihteerin huolehdittaviksi.

Sihteerin tehtäviä

• osallistuu kokousten valmisteluun: laatii mm. kokouskutsut  yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa kokousjärjestelyt

• huolehtii kokousten osanottajalistasta

• avustaa puheenjohtajaa kokouksessa: kirjaa puheenvuoropyynnöt, kirjaa tehdyt ehdotukset ja kannatukset ym.

• kirjoittaa kokouksen pöytäkirjat

• kirjoittaa hallituksen laatimat toimintasuunnitelma- ja toimintakertomusluonnokset ja kirjoittaa ne lopulliseen muotoon hyväksymisen jälkeen

• laatii pöytäkirjanotteet ja jäljennökset

• laatii tiedotteet, anomukset ja muut asiakirjat sekä toimittaa ne asianosaisille

• hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon

• tiedottaa jäsenille ja ulkopuolisille, ellei erillistä tiedottajaa ole valittu (2018 tiedottajaksi valittu Vesa Aksela)

• hoitaa yhdistyksen arkistoa, ellei erillistä arkistovastaavaa ole valittu.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Hän huolehtii käteisrahoista, kuiteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta. Rahastonhoitaja hoitaa myös kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen joko manuaalisesti tai kirjanpito-ohjelmalla. Useimmiten taloudenhoitaja on hallituksen jäsen, mutta hän voi olla myös ulkopuolinen.

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu:

• Hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa tehtyjen päätösten mukaisesti ja esittelee talouteen liittyvät asiat (tilinpäätöksen, talousarvion, laskelmat jne.) yhdistyksen kokoukselle

• Hyväksyy laskut, joita ei tämän ohjesäännön mukaan ole määrätty puheenjohtajan tai sihteerin hyväksyttäviksi

• Huolehtii menojen suorittamisesta sääntöjen ja päätösten mukaisesti, seuraa tulojen sekä jäsenten maksamien jäsenmaksujen kertymistä.

• Vastaa yhdistyksen kirjanpidon hoidosta

• Vastaa kirjanpitokirjojen ja tositemateriaalin säilyttämisestä ja arkistoinnista. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitokirjat (päivä-pääkirja, tuloslaskelma ja tase liitteineen) ja tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tositemateriaalin säilytysaika on kuusi vuotta.

• Valmistelee yhdessä hallituksen kanssa talousarvioesityksen vuosikokoukseen.

• Esittelee talousasioita hallitukselle/johtokunnalle: ehdotus tilikartasta, raportoi taloudesta

Hallituksen jäsen

• Huolehtii muista hallituksen hänelle antamista tehtävistä

Työnjako

Tehtävillä on taipumus kasautua hallitukselle ja hallituksessa taas niillä on taipumus kasautua muutamalle ihmiselle. Näin ei tarvitse olla. On selvää, etteivät kaikki yhdistyksen jäsenet voi kuulua hallitukseen. Sen vuoksi kannattaa kehitellä sellaisia toimintatapoja, jotka mahdollistavat jäsenten aidon osallistumisen muulloinkin kuin vain sääntömääräisissä kokouksissa.